قیمت کنجاله تخم پنبه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
75000
75500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته