قیمت کنجاله تخم پنبه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
23500
24000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته