قیمت کنجاله تخم پنبه : ترکمن
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
17400
17500
قیمت کنجاله تخم پنبه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
13200
13300
نمودار قیمت در هفت روز گذشته