قیمت یونجه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
13000
13200
خوزستان
12200
12400
سمنان
11000
11100
فارس
11500
11700
همدان
12000
12100
کرمانشاه
12200
12500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته