قیمت یونجه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
119500
120000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته