قیمت یونجه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
25000
26000
تهران
21000
21500
خراسان رضوی
25000
26500
خوزستان
22000
23000
سمنان
22000
23000
فارس
23000
24200
قم
22500
23500
همدان
22000
23000
کردستان
22500
23000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته