قیمت یونجه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
13500
13700
خوزستان
12800
13000
سمنان
12500
12700
همدان
12800
13000
کرمانشاه
12800
13000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته