قیمت یونجه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
67500
68000
سمنان
79500
80000
فارس
84500
85000
همدان
69000
71000
کرمانشاه
71000
75000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته