قیمت یونجه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
11500
12000
خوزستان
11000
11300
سمنان
9800
10000
فارس
11000
11700
نمودار قیمت در هفت روز گذشته