قیمت یونجه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
20000
21000
خراسان رضوی
22000
23000
خوزستان
19500
20000
سمنان
18500
19000
فارس
22000
23000
قم
20000
21000
همدان
19000
19500
کردستان
21000
22000
کرمانشاه
19500
20000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته