قیمت جو : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
14000
14200
خوزستان
13800
14000
سمنان
13800
14000
فارس
13800
14000
همدان
14000
14200
کرمانشاه
13800
14000
قیمت جو : روس
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
12400
12500
بندر انزلي
12400
12500
بندر نوشهر
12500
12600
نمودار قیمت در هفت روز گذشته