قیمت جو : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
56000
57000
زنجان
57000
59000
سمنان
56000
57000
همدان
57500
58000
قیمت جو : روس
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
18000
18100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته