قیمت جو : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
15800
16000
سمنان
15900
16000
فارس
15800
16000
همدان
15700
15900
کرمانشاه
15700
16000
قیمت جو : روس
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
12500
12600
نمودار قیمت در هفت روز گذشته