قیمت جو : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
58000
60000
زنجان
56000
56500
سمنان
55000
56000
فارس
58000
60000
همدان
56500
57500
کردستان
62000
62500
قیمت جو : روس
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
17000
17100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته