قیمت جو : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
20000
21000
زنجان
20000
21000
سمنان
21000
22000
فارس
20000
20000
قم
20000
21000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته