قیمت جو : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
78000
80000
سمنان
85000
85500
فارس
70000
75000
کردستان
73000
73500
کرمانشاه
83000
83500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته