قیمت جو : روس
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
10350
10450
بندر انزلي
10300
10400
بندر نوشهر
10300
10400
نمودار قیمت در هفت روز گذشته