قیمت جو : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
20000
23000
زنجان
20200
20700
سمنان
18500
19000
فارس
20000
24000
قم
17000
17500
قیمت جو : روس
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
14000
14500
بندر انزلي
14000
14500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته