قیمت جو : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
19000
19500
خوزستان
19500
20000
زنجان
19500
20000
سمنان
18500
19000
فارس
19500
20000
قم
19000
20000
همدان
18500
19000
کرمانشاه
19000
19500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته