قیمت فسفات : ایران فسفات
استان
حداقل
حداکثر
تهران
51500
51500
قیمت فسفات : ایرانا فسفات
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
51000
51000
قیمت فسفات : ماکیان فسفات
استان
حداقل
حداکثر
خراسان جنوبي
51500
51500
قیمت فسفات : گلبار شیمی
استان
حداقل
حداکثر
مرکزي
51500
51500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته