قیمت فسفات : ایران فسفات
استان
حداقل
حداکثر
تهران
50000
50000
قیمت فسفات : ایرانا فسفات
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
50000
50000
قیمت فسفات : ماکیان فسفات
استان
حداقل
حداکثر
خراسان جنوبي
49000
49000
قیمت فسفات : کویر فسفات
استان
حداقل
حداکثر
يزد
50000
50000
قیمت فسفات : گلبار شیمی
استان
حداقل
حداکثر
مرکزي
51000
51000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته