قیمت فسفات : ایرانا فسفات
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
56000
56000
قیمت فسفات : ماکیان فسفات
استان
حداقل
حداکثر
خراسان جنوبي
56000
56000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته