قیمت فسفات : ایران فسفات
استان
حداقل
حداکثر
تهران
44000
44000
قیمت فسفات : ایرانا فسفات
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
42500
42500
قیمت فسفات : ماکیان فسفات
استان
حداقل
حداکثر
خراسان جنوبي
45000
45000
قیمت فسفات : گلبار شیمی
استان
حداقل
حداکثر
مرکزي
45000
45000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته