قیمت فسفات : ایرانا فسفات
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
262000
262000
قیمت فسفات : کویر فسفات
استان
حداقل
حداکثر
يزد
260000
260000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته