قیمت فسفات : ایران فسفات
استان
حداقل
حداکثر
تهران
72000
72000
قیمت فسفات : ایرانا فسفات
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
68000
68000
قیمت فسفات : ماکیان فسفات
استان
حداقل
حداکثر
خراسان جنوبي
70000
70000
قیمت فسفات : کویر فسفات
استان
حداقل
حداکثر
يزد
72000
72000
قیمت فسفات : گلبار شیمی
استان
حداقل
حداکثر
مرکزي
72000
72000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته