قیمت فسفات : ماکیان فسفات
استان
حداقل
حداکثر
خراسان جنوبي
450000
450000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته