قیمت فسفات : ایران فسفات
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
145000
145000
قیمت فسفات : ایرانا فسفات
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
146000
146000
قیمت فسفات : کویر فسفات
استان
حداقل
حداکثر
يزد
155000
155000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته