قیمت فسفات : ایران فسفات
استان
حداقل
حداکثر
تهران
24000
24000
قیمت فسفات : ایرانا فسفات
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
22500
22500
قیمت فسفات : ماکیان فسفات
استان
حداقل
حداکثر
خراسان جنوبي
23000
23000
قیمت فسفات : کویر فسفات
استان
حداقل
حداکثر
يزد
23500
23500
قیمت فسفات : گلبار شیمی
استان
حداقل
حداکثر
مرکزي
24000
24000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته