قیمت کنجاله آفتابگردان : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
16000
16200
نمودار قیمت در هفت روز گذشته