قیمت کنجاله آفتابگردان : قزاق
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
33400
33500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته