قیمت لیزین : اندونزی (سامسونگ)
استان
حداقل
حداکثر
تهران
85000
85000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته