قیمت لیزین : اندونزی (سامسونگ)
استان
حداقل
حداکثر
تهران
95000
96000
قیمت لیزین : کره
استان
حداقل
حداکثر
تهران
81500
82500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته