قیمت لیزین : چین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
780000
820000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته