قیمت لیزین : کره
استان
حداقل
حداکثر
تهران
280000
290000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته