قیمت لیزین : کره
استان
حداقل
حداکثر
تهران
400000
410000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته