قیمت لیزین : اندونزی (سامسونگ)
استان
حداقل
حداکثر
تهران
133500
134500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته