قیمت متیونین : ایوانیک دگوسا - %۹۹
استان
حداقل
حداکثر
تهران
235000
245000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته