قیمت متیونین : ایوانیک دگوسا - %۹۹
استان
حداقل
حداکثر
تهران
190000
191000
قیمت متیونین : فرانسه
استان
حداقل
حداکثر
تهران
188000
189000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته