قیمت متیونین : ایوانیک دگوسا - %۹۹
استان
حداقل
حداکثر
تهران
800000
850000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته