قیمت متیونین : ایوانیک دگوسا - %۹۹
استان
حداقل
حداکثر
تهران
755000
765000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته