قیمت متیونین : ایوانیک دگوسا - %۹۹
استان
حداقل
حداکثر
تهران
178000
180000
قیمت متیونین : فرانسه
استان
حداقل
حداکثر
تهران
176000
178000
قیمت متیونین : ژاپن
استان
حداقل
حداکثر
تهران
176000
178000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته