قیمت کنجاله کلزا : اکسدانه
استان
حداقل
حداکثر
البرز
16800
16900
قیمت کنجاله کلزا : به پاک
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
16600
16700
قیمت کنجاله کلزا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
16400
16500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته