قیمت کنجاله کلزا : خاوردشت
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
65300
65400
قیمت کنجاله کلزا : سام افروز
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
65300
65400
قیمت کنجاله کلزا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
63000
63100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته