قیمت کنجاله کلزا : اکسدانه
استان
حداقل
حداکثر
البرز
152000
154000
قیمت کنجاله کلزا : به پاک
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
151000
153000
قیمت کنجاله کلزا : سام افروز
استان
حداقل
حداکثر
البرز
152000
154000
مازندران
151000
153000
گلستان
150000
152000
قیمت کنجاله کلزا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
170000
170200
قیمت کنجاله کلزا : یگانه خزر
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
150000
152000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته