قیمت کنجاله کلزا : به پاک
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
16500
16600
قیمت کنجاله کلزا : خاوردشت
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
16500
16500
قیمت کنجاله کلزا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
16000
16100
قیمت کنجاله کلزا : گلبهار
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
16500
16600
قیمت کنجاله کلزا : یگانه خزر
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
16000
16100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته