قیمت کنجاله کلزا : به پاک
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
37000
37100
قیمت کنجاله کلزا : سام افروز
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
37000
37100
قیمت کنجاله کلزا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
36500
36600
نمودار قیمت در هفت روز گذشته