قیمت کنجاله کلزا : اکسدانه
استان
حداقل
حداکثر
تهران
122000
122200
قیمت کنجاله کلزا : سام افروز
استان
حداقل
حداکثر
تهران
122000
122200
همدان
123500
123700
گلستان
120000
120200
قیمت کنجاله کلزا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
120200
120400
نمودار قیمت در هفت روز گذشته