قیمت کنجاله کلزا : اکسدانه
استان
حداقل
حداکثر
البرز
15200
15300
قیمت کنجاله کلزا : به پاک
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
14900
15000
قیمت کنجاله کلزا : گلبهار
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
15300
15400
نمودار قیمت در هفت روز گذشته