قیمت کنجاله کلزا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
کرمانشاه
30000
30100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته