قیمت کنجاله سویا آمریکایی : کنجاله سویا آمریکایی
استان
حداقل
حداکثر
بورس شیکاگو
340
340
نمودار قیمت در هفت روز گذشته